Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski
Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019

STUDIA PODYPLOMOWE

Edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Forma: niestacjonarne


Kandydaci

Studia podyplomowe kierowane są do absolwentów studiów wyższych I i II stopnia posiadających przygotowanie pedagogiczne (m.in. do nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców świetlic szkolnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników placówek świadczących opiekę dzienną i całodobową dla osób z ASD), chcących uzyskać kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (w tym z Zespołem Aspergera).

W przypadku kandydatów chcących podjąć pracę w placówkach oświatowych (jako nauczyciel w klasie integracyjnej) od kandydatów na studia podyplomowe wymagane jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji nauczycielskich.

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).

Uzyskiwane kwalifikacje:

Program studiów został oparty na wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. W sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Absolwenci uzyskują uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych z uczniami z zaburzeniami spektrum autyzmu w placówkach oświatowych ogólnodostępnych (nauczyciel w klasie integracyjnej) oraz w innych ośrodkach zajmujących się edukacją i rewalidacją osób z zaburzeniami spektrum autyzmu (w tym z Zespołem Aspergera).

Celem studiów jest umożliwienie osobom posiadającym przygotowanie pedagogiczne uzyskanie kompetencji do prowadzenia zajęć edukacyjnych i wychowawczych w placówkach realizujących kształcenie na różnych poziomach edukacyjnych oraz rehabilitację dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD).

W trakcie cyklu kształcenia, obejmującego również praktyki zawodowe, absolwenci uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie rozpoznawania możliwości, potrzeb, ograniczeń rozwojowych i edukacyjnych swoich podopiecznych. Uzyskają kompetencje praktyczne, które umożliwią dostosowanie warunków edukacyjnych i rewalidacyjnych do potrzeb i możliwości podopiecznych.

Szczegółowo zdobyta przez słuchaczy wiedza będzie obejmować następujące obszary:
 • specyfikę psychofizycznego i społecznego funkcjonowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • metody diagnozy funkcjonalnej sprawności percepcyjno-motorycznych i poznawczych osób z ASD;
 • metodyki nauczania i wychowania uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • metody wspomagania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • metody i techniki oddziaływania rewalidacyjno-edukacyjnego w środowisku rodzinnym, szkolnym i pozaszkolnym.
Absolwent studiów podyplomowych nabędzie umiejętności:
 • dostosowania diagnozy pedagogicznej do potrzeb i możliwości osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie;
 • organizowania i realizowania procesu edukacyjno-rewalidacyjnego w placówkach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi na poziomie przedszkolnym i szkolnym;
 • organizowania i realizowania zajęć edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób dorosłych z ASD;
 • stosowania skutecznych i optymalnych metod oraz technik edukacyjno-terapeutycznego oddziaływania w środowisku rodzinnym, szkolnym i pozaszkolnym;
 • stosowania w procesie edukacyjno-rewalidacyjnym nowoczesnych środków przekazu informacji;
 • analizowania, interpretowania i wykorzystywania posiadanej wiedzy w praktyce;
 • współpracy z innymi specjalistami zajmującymi się osobami z ASD.
W zakresie zdobytych kompetencji społecznych absolwent będzie prezentował:
 • postawę szacunku dla innych i wrażliwości społecznej;
 • postawę twórczego rozpoznawania i rozwiązywania problemów.

Możliwość zatrudnienia:

 • Przedszkola i szkoły ogólnodostępne oraz integracyjne lub realizujące kształcenie w formie integracji (z oddziałami integracyjnymi)*
 • Ośrodki rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawcze
 • Warsztaty terapii zajęciowej
 • Domy dziennego pobytu
 • Inne placówki świadczące opiekę dzienną i całodobową dedykowaną osobom (dzieciom i dorosłym) z ASD

 • * w przypadku placówek oświatowych od absolwenta studiów podyplomowych wymagane jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji (nauczycielskich) przewidzianych odrębnymi przepisami

Czas trwania:

3 semestry (370 godz., oraz 120 godz. praktyk zawodowych)

Zjazdy

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, przez trzy dni: piątek, sobota, niedziela.

Uzyskiwany dokument

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich objętych planem studiów przedmiotów, zaliczenie 120 godzin praktyki zawodowej oraz przygotowanie pracy końcowej.

Dokumentem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje jest zgodne ze wzorem ministerialnym Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Wymagane dokumenty

 • obowiązkowa rejestracja elektroniczna na stronie: www.rekrutacja.ws.edu.pl
 • ankieta osobowa na obowiązującym druku, dostępnym na stronie internetowej po rejestracji elektronicznej
 • kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia, studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnego wraz z suplementem (oryginały dokumentów do wglądu)
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami (oryginały dokumentów do wglądu)

Terminy składania dokumentów

 • dla studiów rozpoczynających się 1 października 2018 r.:
  od 7 maja do 27 września 2018 r.

Opłaty

Uczelnia nie pobiera opłaty rekrutacyjnej i wpisowego na studia podyplomowe!

Słuchacze studiów podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019 uiszczają opłatę czesnego, która wynosi:

 • 2800 zł za cały cykl kształcenia, płatną w trzech ratach:
  • I rata 1000 zł,
  • II rata 900 zł,
  • III rata 900 zł,

Czesne należy przekazywać na indywidualne konto słuchacza, przyporządkowane podczas rejestracji elektronicznej.


Zniżki dla studentów i absolwentów Wszechnicy Świętokrzyskiej:
 • aktualni studenci studiów II stopnia – opłata niższa o 50%,
 • absolwenci studiów wyższych we Wszechnicy – opłata niższa o 25%.

Kwoty czesnego słuchacze przekazują w następujących terminach:

Słuchacze rozpoczynający kształcenie od 1 października 2018 r.

 • za I semestr – do 5 listopada 2018 r.
 • za II semestr – do 5 maja 2019 r.
 • za III semestr – do 5 listopada 2019 r.

Miejsce składania dokumentów

Wszechnica Świętokrzyska

ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce

Międzywydziałowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
Informacje na temat studiów podyplomowych i kursów:

Pawilon B, pokój 2 (parter)
poniedziałek – piątek w godz. 9.00-15.00

+48 41 331 12 44 wew. 138
+48 796 680 578 (w godz. 8.00–15.30)
+48 41 331 92 92

Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki

Pawilon B, pokój 9 (parter)
+48 41 331 72 38
+48 41 331 72 38

Rekrutacja

Godziny przyjęć kandydatów:

Poniedziałek – Piątek:
Sobota:

  9.00 - 15.00
10.00 - 14.00 (lipiec – wrzesień)


Dojazd do uczelni

Z okolic dworca PKP i PKS można dojechać autobusami komunikacji miejskiej – linie nr: 34, 46.

Mapa dojazdu do uczelni (zobacz)