Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski
Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019

Studia I stopnia


Wydział:
HUMANISTYCZNO-PEDAGOGICZNY (H-P)

Kierunek:

Pedagogika (P)

Wydział:
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TURYSTYKI (WFiT)

Kierunek:

Wychowanie Fizyczne (WF)


Przyjęcia na wszystkie kierunki i specjalności studiów I stopnia BEZ EGZAMINÓW, na podstawie kolejności złożenia kompletu wymaganych dokumentów.


Rejestracja elektroniczna nie jest jednoznaczna z uzyskaniem statusu kandydata na studia. Jest to jedynie deklaracja podjęcia studiów. W związku z tym rejestracja nie wiąże się z poniesieniem jakichkolwiek kosztów.


Zasady rekrutacji na studia I stopnia

 1. Kandydaci na studia I stopnia dokonują obowiązkowej rejestracji na stronie internetowej rekrutacja.ws.edu.pl.
 2. Przed złożeniem dokumentów kandydaci na studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na indywidualny rachunek bankowy, wskazany w czasie rejestracji elektronicznej.
  Wycofanie przez kandydata dokumentów rekrutacyjnych nie upoważnia do roszczeń o zwrot wniesionej opłaty.
  W roku akademickim 2018/2019 WPISOWE wynosi 0 zł!
 3. Następnie osobiście składają w siedzibie uczelni komplet wymaganych dokumentów, tj.:
  • ankieta osobowa na obowiazującym druku, dostępnym na stronie internetowej po rejestracji elektronicznej lub w siedzibie uczelni,
  • kopia świadectwa dojrzałości alba świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (oryginał dokumentu do wglądu),
  • zaświadczenie lekarskie o wykonanych badaniach profilaktycznych, wydane przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania z uczelni, określającego czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, występujące w miejscu odbywania studiów oraz o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki we Wszechnicy Świętokrzyskiej (nie dotyczy kandydatów na kierunek pedagogika),
  • 2 fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu, potwierdzajqcego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami (oryginały dokumentów do wglądu).
 4. Osoby przyjęte na studia podpisują z uczelnią umowę o świadczenie usług edukacyjnych.
 5. Warunkiem uruchomienia studiów na danym kierunku i specjalności jest zgłoszenie się minimum 25 kandydatów.
 6. Ważne terminy:
  • rejestracja elektroniczna
   od 16 kwietnia do 24 września 2018 r.
  • składanie kokumentów
   od 7 maja do 27 września 2018 r.
  • w przypadku niewyczerpania limitów miejsc rekrutacja zostanie przedłużona.

Miejsce składania dokumentów

Wszechnica Świętokrzyska

ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego

Pawilon B, pokój 10 (parter)
+48 41 331 73 75
+48 41 331 73 75

Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki

Pawilon B, pokój 9 (parter)
+48 41 331 72 38
+48 41 331 72 38

Rekrutacja

Godziny przyjęć kandydatów:

Poniedziałek – Piątek:
Sobota:

  9.00 - 15.00
10.00 - 14.00 (lipiec – wrzesień)


Dojazd do uczelni

Z okolic dworca PKP i PKS można dojechać autobusami komunikacji miejskiej – linie nr: 34, 46.

Mapa dojazdu do uczelni (zobacz)