&nd Pomoc materialna :: Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach – uczelnia (szkoła wyższa)

Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Pomoc materialna

stypendia socjalne,
stypendia specjalne,
zapomogi


Pomoc materialna

Na uczelni funkcjonuje system pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Stypendia i zapomogi

Studenci Wszechnicy Świętokrzyskiej, zarówno stacjonarni, jak i niestacjonarni, mogą ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej takie jak:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  • zapomogi.

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium lub zapomogę tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku. W związku z tym jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku. Można natomiast jednocześnie otrzymywać kilka świadczeń pomocy materialnej (np. stypendium socjalne i stypendium rektora dla najlepszych studentów).

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów, kontynuuje naukę na drugim kierunku, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów I stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat. Student, ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych zobowiązany jest do złożenia odpowiedniego wniosku w kwesturze uczelni w terminie do 30 września danego roku.

Dział kwestury:
Wszechnica Świętokrzyska

ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce, pok. 25 (II piętro), pawilon B

+48 41 331 12 44   wew. 120

Natomiast studenci ubiegający się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów lub zapomogi składają wnioski we właściwym dziekanacie (pok. 9 i 10, pawilon B). Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów przyjmowane są do 15 października danego roku.

Wsparcie osób niepełnosprawnych

Wszechnica jest w pełni przystosowana do kształcenia osób niepełnosprawnych. Władze uczelni dokładają starań dla stworzenia im odpowiednich warunków. Studenci ze specjalnymi potrzebami mogą liczyć na pomoc zawsze, gdy mają trudności wynikające z określonego rodzaju dysfunkcji.

W tym celu Rektor powołał koordynatora ds. studentów niepełnosprawnych, który jest odpowiedzialny za realizację i organizację form wsparcia dla studentów ze specjalnymi potrzebami, przede wszystkim w zakresie:

  • działań mających na celu podniesienie jakości ich uczestnictwa w procesie kształcenia, już od momentu rekrutacji na studia,
  • monitorowania potrzeb studentów z niepełnosprawnością i udzielania im porad w sprawach związanych z przebiegiem studiów,
  • doraźnej pomocy związanej m.in. z zapewnieniem dostępu do odpowiedniego sprzętu,
  • udzielania informacji o wewnętrznych oraz zewnętrznych możliwościach uzyskania pomocy, w tym finansowej,
  • pomocy w organizacji praktyk zawodowych,
  • włączania studentów niepełnosprawnych do udziału w życiu społeczności akademickiej uczelni itp.
Kontakt z koordynatorem ds. studentów niepełnosprawnych:
Wszechnica Świętokrzyska

ul. E. Orzeszkowej 15,  25-435 Kielce,  pok. 21 pawilon B

+48 41 331 12 44   wew. 116

Czytaj więcej: Regulamin i wnioski stypendialne

Miejsce składania dokumentów

Wszechnica Świętokrzyska

ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce

Rekrutacja

Wydział Humanistyczno-Pedagogiczny

+48 41 331 12 44  wew. 111, 333

Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki

+48 41 331 12 44  wew. 112, 222

Godziny przyjęć kandydatów:

Poniedziałek – Piątek:
Sobota:

  9.00 - 15.00
10.00 - 14.00


Dojazd do uczelni

Z okolic dworca PKP i PKS można dojechać autobusami komunikacji miejskiej – linie nr: 34, 46, 114.

Mapa dojazdu do uczelni (zobacz)