Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski
Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

Studia I stopnia (licencjackie)
Wydział:
WYCHOWANIA FIZYCZNEGI i TURYSTYKI (WFiT)

Kierunek:
Fizjoterapia

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na kierunek, Fizjoterapia na rok akademicki 2021/2022.

Forma: stacjonarne i niestacjonarne; profil praktyczny

Charakterystyka kierunku:
Fizjoterapia

Absolwent kierunku fizjoterapia uzyskuje przygotowanie zawodowe do pracy z osobami zdrowymi, chorymi i niepełnosprawnymi przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych.

Wiedza i umiejętności uzyskane podczas studiówna kierunku fizjoterapia określają możliwość zatrudnienia absolwenta w:

  • publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia (np. szpitalach o różnym profilu, przychodniach wielospecjalistycznych i specjalistycznych, poradniach i gabinetach rehabilitacyjnych),
  • innych placówkach zajmujących się osobami niepełnosprawnymi (np. w ośrodkach wychowawczo-rehabilitacyjnych, przyszkolnych i międzyszkolnych ośrodkach gimnastyki korekcyjnej oraz warsztatach terapii zajęciowej),
  • podmiotach gospodarczych prowadzących działalność prozdrowotną (np. ogniskach TKKF, ośrodkach i gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach masażu i klubach fitness),
  • placówkach sportowych (np. klubowych gabinetach odnowy biologicznej, przychodniach sportowo-lekarskich i centralnych ośrodkach sportu),
  • innych placówkach (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji zawodowych uzyskanych przez absolwenta).

Program kształcenia na kierunku fizjoterapia obejmuje m.in. wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, kinezyterapii, podstaw fizjoterapii klinicznej, fizjoterapii klinicznej w ortopedii i traumatologii, reumatologii, neurologii, chirurgii oraz innych dyscyplin medycznych. W trakcie nauki student fizjoterapii odbywa ćwiczenia kliniczne i praktyki w placówkach ochrony zdrowia o różnych profilach, co umożliwia studentowi nabycie umiejętności praktycznych.

Istnieje możliwość kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na akademiach wychowania fizycznego, akademiach i uniwersytetach medycznych oraz innych uczelniach prowadzących studia magisterskie w zakresie fizjoterapii, a także na studiach drugiego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne we Wszechnicy Świętokrzyskiej.

Pomoc materialna

Na uczelni funkcjonuje system pomocy materialnej dla studentów, którzy mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium rektora,
  • zapomogę.

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium lub zapomogę tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku. W związku z tym jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku. Można natomiast jednocześnie otrzymywać kilka świadczeń pomocy materialnej (np. stypendium socjalne i stypendium rektora dla najlepszych studentów).

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów, kontynuuje naukę na drugim kierunku, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów I stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Student, ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych zobowiązany jest do złożenia odpowiedniego wniosku w kwesturze uczelni w terminie do 30 września danego roku.

Dział kwestury

Pawilon B, pokój 10 (parter)

+48 41 331 12 44   wew. 120

Stypendia rektora, zapomogi

Studenci ubiegający się o przyznanie stypendium rektora lub zapomogi składają wnioski we właściwym dziekanacie.

Wnioski o przyznanie stypendium rektora przyjmowane są do 15 października danego roku.