Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski
Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019

STUDIA PODYPLOMOWE


W roku akademickim 2018/2019 uczelnia prowadzi nabór na następujące studia podyplomowe:

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe

 1. Kandydaci na studia podyplomowe dokonują obowiązkowej rejestracji na stronie internetowej rekrutacja.ws.edu.pl
  Uczelnia nie pobiera opłaty rekrutacyjnej i wpisowego na studia podyplomowe!
 2. Następnie osobiście składają w siedzibie uczelni komplet wymaganych dokumentów, tj.:
  • ankieta osobowa na obowiązującym druku, dostępnym na stronie internetowej po rejestracji elektronicznej,
  • kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia, studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnego wraz z suplementem (oryginały dokumentów do wglądu),
  • kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2, tj. certyfikat FCE, TOEFL, IELIS (dotyczy kandydatów na studia Wczesne nauczanie języka angielskiego),
  • zaświadczenie lekarskie o wykonanych badaniach profilaktycznych, wydane przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania z uczelni, określającego czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, występujące w miejscu odbywania studiów oraz o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki we Wszechnicy Świętokrzyskiej (dotyczy kandydatów na studia Wychowanie fizyczne z edukacją zdrowotną).
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami (oryginały dokumentów do wglądu),
 3. Osoby przyjęte na studia podpisują z uczelnią umowę o świadczeniu usług edukacyjnych.
 4. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów.
 5. Studia podyplomowe zostana uruchomione w momencie zebrania się minimalnej liczby kandydatów (ok. 25 osób).
  W przypadku decyzji rektora o uruchomieniu studiów podyplomowych przy udziale mniejszej liczby uczestników, wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne może ulec zmianie.
 6. Ważne terminy:
  • rejestracja elektroniczna trwa przez cały rok akademicki,
  • składanie dokumentów:
   • dla studiów rozpoczynających się 1 października 2018 r.:
    od 7 maja do 27 września 2018 r.
   • dla studiów rozpoczynających się 1 lutego 2019 r.:
    od 1 października 2019 r. do 31 stycznia 2019 r.
  • w przypadku niewyczerpania limitów miejsc rekrutacja zostanie przedłużona.

Opłaty

Uczelnia nie pobiera opłaty rekrutacyjnej i wpisowego na studia podyplomowe!

Słuchacze studiów podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019 uiszczają opłatę czesnego, która wynosi:

 • w przypadku studiów 3-semestralnych:
  2800 zł za cały cykl kształcenia, płatną w trzech ratach:
  • I rata 1000 zł,
  • II rata 900 zł,
  • III rata 900 zł,
 • w przypadku studiów 2-semestralnych:
  2500 zł za cały cykl kształcenia, płatną w dwóch ratach:
  • I rata 1250 zł,
  • II rata 1250 zł,

Czesne należy przekazywać na indywidualne konto słuchacza, przyporządkowane podczas rejestracji elektronicznej.


Zniżki dla studentów i absolwentów Wszechnicy Świętokrzyskiej:
 • aktualni studenci studiów II stopnia – opłata niższa o 50%,
 • absolwenci studiów wyższych we Wszechnicy – opłata niższa o 25%.

Kwoty czesnego słuchacze przekazują w następujących terminach:

Słuchacze rozpoczynający kształcenie od 1 października 2018 r.

 • za I semestr – do 5 listopada 2018 r.
 • za II semestr – do 5 maja 2019 r.
 • za III semestr – do 5 listopada 2019 r. (dotyczy studiów 3-semestralnych)

Słuchacze rozpoczynający kształcenie od 1 lutego 2019 r.

 • za I semestr – do 5 lutego 2019 r.
 • za II semestr – do 5 września 2019 r.
 • za III semestr – do 5 lutego 2020 r. (dotyczy studiów 3-semestralnych)

Miejsce składania dokumentów

Wszechnica Świętokrzyska

ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce

Międzywydziałowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
Informacje na temat studiów podyplomowych i kursów:

Pawilon B, pokój 2 (parter)
poniedziałek – piątek w godz. 9.00-15.00

+48 41 331 12 44 wew. 138
+48 796 680 578 (w godz. 8.00–15.30)
+48 41 331 92 92

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego

Pawilon B, pokój 10 (parter)
+48 41 331 73 75
+48 41 331 73 75

Rekrutacja

Godziny przyjęć kandydatów:

Poniedziałek – Piątek:
Sobota:

  9.00 - 15.00
10.00 - 14.00 (lipiec – wrzesień)


Dojazd do uczelni

Z okolic dworca PKP i PKS można dojechać autobusami komunikacji miejskiej – linie nr: 34, 46.

Mapa dojazdu do uczelni (zobacz)