Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski
Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019

STUDIA PODYPLOMOWE

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Forma: niestacjonarne


Kandydaci

Oferta kierowana do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela (uzyskane w ramach wyższych lub podyplomowych, bądź w formie kursu kwalifikacyjnego w zakresie przygotowania pedagogicznego).

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).

Uzyskiwane kwalifikacje:

Celem studiów jest umożliwienie nauczycielom uzyskania kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych oraz rewalidacyjnych (oligofrenopedagogika) z uczniem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym na różnych poziomach edukacji, a także prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

W trakcie cyklu kształcenia, obejmującego również praktyki zawodowe, absolwenci uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie rozpoznawania możliwości, potrzeb, ograniczeń rozwojowych i edukacyjnych swoich podopiecznych. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówkach specjalnych (przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe), specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz placówkach oświatowych ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi.

Warunkiem zaliczenia studiów jest przygotowanie pracy końcowej.

Czas trwania:

3 semestry (470 godz., w tym 120 godz. praktyk zawodowych).
Słuchacz może uzyskać zaliczenie praktyki, o ile jest zatrudniony na stanowisku zgodnym z zakresem merytorycznym studiów podyplomowych.

Zjazdy

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, przez trzy dni: piątek, sobota, niedziela.

Uzyskiwany dokument

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Wymagane dokumenty

 • obowiązkowa rejestracja elektroniczna na stronie: www.rekrutacja.ws.edu.pl
 • ankieta osobowa na obowiązującym druku, dostępnym na stronie internetowej po rejestracji elektronicznej
 • kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia, studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnego wraz z suplementem (oryginały dokumentów do wglądu)
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami (oryginały dokumentów do wglądu)

Terminy składania dokumentów

 • dla studiów rozpoczynających się 1 października 2018 r.:
  od 7 maja do 27 września 2018 r.

Opłaty

Uczelnia nie pobiera opłaty rekrutacyjnej i wpisowego na studia podyplomowe!

Słuchacze studiów podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019 uiszczają opłatę czesnego, która wynosi:

 • 2800 zł za cały cykl kształcenia, płatną w trzech ratach:
  • I rata 1000 zł,
  • II rata 900 zł,
  • III rata 900 zł,

Czesne należy przekazywać na indywidualne konto słuchacza, przyporządkowane podczas rejestracji elektronicznej.


Zniżki dla studentów i absolwentów Wszechnicy Świętokrzyskiej:
 • aktualni studenci studiów II stopnia – opłata niższa o 50%,
 • absolwenci studiów wyższych we Wszechnicy – opłata niższa o 25%.

Kwoty czesnego słuchacze przekazują w następujących terminach:

Słuchacze rozpoczynający kształcenie od 1 października 2018 r.

 • za I semestr – do 5 listopada 2018 r.
 • za II semestr – do 5 maja 2019 r.
 • za III semestr – do 5 listopada 2019 r.

Słuchacze rozpoczynający kształcenie od 1 lutego 2019 r.

 • za I semestr – do 5 lutego 2019 r.
 • za II semestr – do 5 września 2019 r.
 • za III semestr – do 5 lutego 2019 r.

Miejsce składania dokumentów

Wszechnica Świętokrzyska

ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce

Międzywydziałowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
Informacje na temat studiów podyplomowych i kursów:

Pawilon B, pokój 2 (parter)
poniedziałek – piątek w godz. 9.00-15.00

+48 41 331 12 44 wew. 138
+48 796 680 578 (w godz. 8.00–15.30)
+48 41 331 92 92

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego

Pawilon B, pokój 10 (parter)
+48 41 331 73 75
+48 41 331 73 75

Rekrutacja

Godziny przyjęć kandydatów:

Poniedziałek – Piątek:
Sobota:

  9.00 - 15.00
10.00 - 14.00 (lipiec – wrzesień)


Dojazd do uczelni

Z okolic dworca PKP i PKS można dojechać autobusami komunikacji miejskiej – linie nr: 34, 46.

Mapa dojazdu do uczelni (zobacz)