Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018

STUDIA PODYPLOMOWE

Terapia pedagogiczna

Rodzaj: niestacjonarne


Kandydaci

Studia dla absolwentów studiów wyższych, posiadających przygotowanie pedagogiczne (uzyskane w ramach studiów I lub II stopnia na kierunkach pedagogicznych oraz nauczycielskich, bądź w formie kursu kwalifikacyjnego lub studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego).

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).

Uzyskiwane kwalifikacje:

Absolwenci studiów zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozy i terapii dzieci z trudnościami w uczeniu się czytania i pisania, matematyki oraz zaburzeniami zachowania.

Program studiów obejmuje m. in. wybrane zagadnienia z pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii klinicznej i rozwojowej, metodyki pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, ADHD, fobia szkolna).

Warunkiem zaliczenia studiów jest przygotowanie pracy końcowej.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych z zakresu terapii pedagogicznej.

Czas trwania:

3 semestry (410 godz., w tym 60 godz. praktyk zawodowych). Słuchacz może uzyskać zaliczenie praktyki, o ile jest zatrudniony na stanowisku zgodnym z zakresem merytorycznym studiów podyplomowych.

Zjazdy

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, przez trzy dni: piątek, sobota, niedziela.

Uzyskiwany dokument

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Obowiązkowa rejestracja elektroniczna na stronie: www.rekrutacja.ws.edu.pl


Wymagane dokumenty

 • ankieta osobowa na obowiązującym druku, dostępnym na stronie internetowej po rejestracji elektronicznej
 • kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia, studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnego wraz z suplementem (oryginały dokumentów do wglądu)
 • kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2, tj. certyfikat FCE, TOEFL, IELIS (dotyczy kandydatów na studia Wczesne nauczanie języka angielskiego )
 • zaświadczenie lekarskie o wykonanych badaniach profilaktycznych, wydane przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania z uczelni, określającego czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, występujące w miejscu odbywania studiów oraz o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki we Wszechnicy Świętokrzyskiej (dotyczy kandydatów na studia Wychowanie fizyczne z edukacją zdrowotną )
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami (oryginały dokumentów do wglądu)

Opłaty

Uczelnia nie pobiera opłaty rekrutacyjnej i wpisowego na studia podyplomowe!

Słuchacze studiów podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018 uiszczają opłatę czesnego, która wynosi:

 • w przypadku studiów 3-semestralnych:
  2800 zł za cały cykl kształcenia, płatną w trzech ratach:
  • I rata 1000 zł,
  • II rata 900 zł,
  • III rata 900 zł,
 • w przypadku studiów 2-semestralnych:
  2500 zł za cały cykl kształcenia, płatną w dwóch ratach:
  • I rata 1250 zł,
  • II rata 1250 zł,

Czesne należy przekazywać na indywidualne konto słuchacza, przyporządkowane podczas rejestracji elektronicznej.


Promocyjne zniżki dla studentów i absolwentów Wszechnicy Świętokrzyskiej:
 • aktualni studenci studiów II stopnia – opłata niższa o 50%,
 • absolwenci – opłata niższa o 25%.

Kwoty czesnego słuchacze przekazują w następujących terminach:

Słuchacze rozpoczynający kształcenie od 1 października 2017 r.

 • za I semestr – do 5 listopada 2017 r.
 • za II semestr – do 5 maja 2018 r.
 • za III semestr – do 5 listopada 2018 r. (dotyczy studiów 3-semestralnych)

Słuchacze rozpoczynający kształcenie od 1 lutego 2018 r.

 • za I semestr – do 5 lutego 2018 r.
 • za II semestr – do 5 września 2018 r.
 • za III semestr – do 5 lutego 2019 r. (dotyczy studiów 3-semestralnych)

Miejsce składania dokumentów

Wszechnica Świętokrzyska

ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce

Międzywydziałowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
Informacje na temat studiów podyplomowych i kursów:

Pawilon B, pokój 2
poniedziałek – piątek w godz. 9.00-15.00

+48 41 331 12 44 wew. 138
+48 796 680 578 (w godz. 8.00–15.30)
+48 41 331 92 92

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego

Pawilon B, pokój 10
+48 41 331 73 75
+48 41 331 73 75

Rekrutacja

Wydział Humanistyczno-Pedagogiczny

+48 41 331 12 44  wew. 111, 333

Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki

+48 41 331 12 44  wew. 112, 222

Godziny przyjęć kandydatów:

Poniedziałek – Piątek:
Sobota:

  9.00 - 15.00
10.00 - 14.00


Dojazd do uczelni

Z okolic dworca PKP i PKS można dojechać autobusami komunikacji miejskiej – linie nr: 34, 46, 114.

Mapa dojazdu do uczelni (zobacz)