Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski
Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019

Kursy i szkolenia

W roku akademickim 2018/2019 uczelnia prowadzi następujące kursy i szkolenia:


Zasady rekrutacji

Przyjęcia na wszystkie kursy i szkolenia bez egzaminów na podstawie kolejności złożenia kompletu wymaganych dokumentów.


 1. Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się minimalnej liczby kandydatów (ok. 20 osób).

  W przypadku decyzji rektora o uruchomieniu poszczególnych form kształcenia przy udziale mniejszej liczby uczestników, wysokość opłata za zajęcia dydaktyczne może ulec zmianie.

 2. O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów, tj.:
  • ankieta osobowa na obowiązującym druku, dostępnym w siedzibie uczelni,
  • własnoręcznie podpisana umowa o świadczeniu usług edukacyjnych (dostępna w siedzibie uczelni),
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie lub kwalifikacje (oryginały dokumentów do wglądu),
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata będącego cudzoziemcem (oryginały dokumentów do wglądu).
 3. Po przyjęciu na kurs lub szkolenie uczestnicy podpisują umowy o świadczeniu usług edukacyjnych.
 4. Opłaty należy przekazywać na rachunek bankowy:

  BGŻ SA O/KIELCE  71  2030  0045  1110  0000  0027  6150

  Uczelnia nie pobiera opłaty rekrutacyjnej i wpisowego na kursy dokształcające i szkolenia

 5. Kandydaci na kursy i szkolenia zwolnieni są z obowiązku rejestracji elektronicznej.
 6. Osoby zainteresowane prosimy o telefoniczne zgłoszenie swojego udziału.

Miejsce składania dokumentów

Wszechnica Świętokrzyska

ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce

Międzywydziałowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
Informacje na temat studiów podyplomowych i kursów:

Pawilon B, pokój 2 (parter)
poniedziałek – piątek w godz. 9.00-15.00

+48 41 331 12 44 wew. 138
+48 796 680 578 (w godz. 8.00–15.30)
+48 41 331 92 92

Rekrutacja

Godziny przyjęć kandydatów:

Poniedziałek – Piątek:
Sobota:

  9.00 - 15.00
10.00 - 14.00 (lipiec – wrzesień)


Dojazd do uczelni

Z okolic dworca PKP i PKS można dojechać autobusami komunikacji miejskiej – linie nr: 34, 46.

Mapa dojazdu do uczelni (zobacz)