Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018

Studia II stopnia (magisterskie)

Kierunek:

PEDAGOGIKA

Specjalność:

Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Rodzaj: niestacjonarne; profil praktyczny


Kandydaci:

Oferta adresowana jest do absolwentów studiów I stopnia wszystkich kierunków. Osoby nieposia-dające przygotowania pedagogicznego, równolegle z realizacją zajęć objętych programem studiów, dodatkowo zaliczają moduł pedagogiczny.

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).


Charakterystyka absolwenta kierunku PEDAGOGIKA

Absolwent studiów II stopnia na kierunku PEDAGOGIKA dysponuje pogłębioną i rozszerzoną wiedzą pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, społeczno-kulturową i psychologiczną, stanowiącą podstawę działalności praktycznej w zakresie kształcenia, wychowania i rozwoju człowieka, umożliwiającą elastyczne dostosowanie się do potrzeb rynku pracy. Uzyskuje kwalifikacje drugiego stopnia, potwierdzone dyplomem magistra, w zakresie wybranej specjalności studiów, pozwalające na podjęcie pracy zgodnej z posiadanymi kompetencjami.

Posiada również przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć związanych merytorycznie z ukończoną specjalnością, wymagane do zatrudnienia w placówkach systemu oświaty.


Charakterystyka specjalności:
Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Absolwent tej specjalności nabywa wiedzę i umiejętności potrzebne podczas prowadzenia działalności profilaktycznej i resocjalizacyjnej w placówkach edukacyjnych, socjalizacyjnych (opiekuńczo-wychowawczych) i resocjalizacyjnych, jak również w środowisku otwartym, na przykład jako kurator rodzinny, sądowy, zawodowy, pedagog uliczny.

Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, zakładach wychowawczych, w pogotowiach opiekuńczych, w ośrodkach kuratorskich, w jednostkach prewencyjnych policji, w policyjnych izbach dziecka (wychowawca, pedagog), a także w placówkach socjalizacyjnych (takich jak: domy dziecka, szkoły, świetlice środowiskowe, młodzieżowe ośrodki socjoterapii).

Obowiązkowa rejestracja elektroniczna na stronie: www.rekrutacja.ws.edu.pl

Wymagane dokumenty:

 • ankieta osobowa na obowiazującym druku, dostępnym na stronie internetowej po rejestracji elektronicznej lub w siedzibie uczelni,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich, potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnego, wraz z suplementem (oryginał dokumentu do wglądu celem poświadczenia za zgodność),
 • zaświadczenie lekarskie o wykonanych badaniach profilaktycznych, wydane przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania z uczelni, określającego czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, występujące w miejscu odbywania studiów oraz o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki we Wszechnicy Świętokrzyskiej (dotyczy kandydatów na kierunek wychowanie fizyczne),
 • 2 fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu, potwierdzajqcego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami (oryginały dokumentów do wglądu).

Osoby przyjęte na studia II stopnia podpisują z uczelnią umowę o świadczeniu usług edukacyjnych.

Termin składania dokumentów:
od 14 kwietnia do 22 września 2017 r.

Rekrutacja na danym kierunku studiów może zostać przedłużona w przypadku niewypełnienia limitu miejsc.

Warunkiem uruchomienia studiów na danym kierunku i specjalności jest zgłoszenie się minimum 25 kandydatów.

Zjazdy studiów niestacjonarnych:

Zajęcia odbywają się w wyznaczonych terminach, przez trzy dni: piątek, sobota, niedziela.

Opłaty:

Przed złożeniem dokumentów kandydaci na studia II stopnia niestacjonarne wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na indywidualny rachunek bankowy, wskazany w czasie rejestracji elektronicznej.

Wycofanie przez kandydata dokumentów rekrutacyjnych nie upoważnia do roszczeń o zwrot wniesionej opłaty.
W roku akademickim 2017/2018 WPISOWE wynosi 0 zł!
Czesne:
 • studia niestacjonarne
  • absolwenci wszystkich kierunków studiów posiadajacy przygotowanie pedagogiczne –  3750,00  / I rok akad. (4 raty po 937,50 zł)
  • absolwenci wszystkich kierunków studiów nieposiadajacy przygotowania pedagogicznego –  3950,00  / I rok akad. (4 raty po 987,50 zł)

Terminy płatności rat czesnego:

 • I rata – do 5 września
 • II rata – do 5 listopada
 • III rata – do 5 lutego
 • IV rata – do 5 maja

Pomoc materialna

Na uczelni funkcjonuje system pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Stypendia i zapomogi

Studenci Wszechnicy Świętokrzyskiej, zarówno stacjonarni, jak i niestacjonarni, mogą ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej takie jak:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 • zapomogi.

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium lub zapomogę tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku. W związku z tym jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku. Można natomiast jednocześnie otrzymywać kilka świadczeń pomocy materialnej (np. stypendium socjalne i stypendium rektora dla najlepszych studentów).

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów, kontynuuje naukę na drugim kierunku, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów I stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat. Student, ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych zobowiązany jest do złożenia odpowiedniego wniosku w kwesturze uczelni w terminie do 30 września danego roku.

Dział kwestury:
Wszechnica Świętokrzyska

ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce, pok. 25 (II piętro), pawilon B

+48 41 331 12 44   wew. 120

Natomiast studenci ubiegający się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów lub zapomogi składają wnioski we właściwym dziekanacie (pok. 9 i 10, pawilon B). Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów przyjmowane są do 15 października danego roku.

Wsparcie osób niepełnosprawnych

Wszechnica jest w pełni przystosowana do kształcenia osób niepełnosprawnych. Władze uczelni dokładają starań dla stworzenia im odpowiednich warunków. Studenci ze specjalnymi potrzebami mogą liczyć na pomoc zawsze, gdy mają trudności wynikające z określonego rodzaju dysfunkcji.

W tym celu Rektor powołał koordynatora ds. studentów niepełnosprawnych, który jest odpowiedzialny za realizację i organizację form wsparcia dla studentów ze specjalnymi potrzebami, przede wszystkim w zakresie:

 • działań mających na celu podniesienie jakości ich uczestnictwa w procesie kształcenia, już od momentu rekrutacji na studia,
 • monitorowania potrzeb studentów z niepełnosprawnością i udzielania im porad w sprawach związanych z przebiegiem studiów,
 • doraźnej pomocy związanej m.in. z zapewnieniem dostępu do odpowiedniego sprzętu,
 • udzielania informacji o wewnętrznych oraz zewnętrznych możliwościach uzyskania pomocy, w tym finansowej,
 • pomocy w organizacji praktyk zawodowych,
 • włączania studentów niepełnosprawnych do udziału w życiu społeczności akademickiej uczelni itp.
Kontakt z koordynatorem ds. studentów niepełnosprawnych:
Wszechnica Świętokrzyska

ul. E. Orzeszkowej 15,  25-435 Kielce,  pok. 21 pawilon B

+48 41 331 12 44   wew. 116

Czytaj więcej: Regulamin i wnioski stypendialne

Miejsce składania dokumentów

Wszechnica Świętokrzyska

ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego

Pawilon B, pokój 10
+48 41 331 73 75
+48 41 331 73 75

Rekrutacja

Wydział Humanistyczno-Pedagogiczny

+48 41 331 12 44  wew. 111, 333

Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki

+48 41 331 12 44  wew. 112, 222

Godziny przyjęć kandydatów:

Poniedziałek – Piątek:
Sobota:

  9.00 - 15.00
10.00 - 14.00


Dojazd do uczelni

Z okolic dworca PKP i PKS można dojechać autobusami komunikacji miejskiej – linie nr: 34, 46, 114.

Mapa dojazdu do uczelni (zobacz)