Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski
Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019

Studia II stopnia


Wydział:
HUMANISTYCZNO-PEDAGOGICZNY (H-P)

Kierunek:

Pedagogika (P)

Wydział:
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TURYSTYKI (WFiT)

Kierunek:

Wychowanie fizyczne (WF)


Przyjęcia na wszystkie kierunki i specjalności studiów I stopnia BEZ EGZAMINÓW, na podstawie kolejności złożenia kompletu wymaganych dokumentów.


Rejestracja elektroniczna nie jest jednoznaczna z uzyskaniem statusu kandydata na studia. Jest to jedynie deklaracja podjęcia studiów. W związku z tym rejestracja nie wiąże się z poniesieniem jakichkolwiek kosztów.Zasady rekrutacji na studia II stopnia

 1. Kandydaci na studia II stopnia dokonują obowiązkowej rejestracji na stronie internetowej rekrutacja.ws.edu.pl.
 2. Przed złożeniem dokumentów kandydaci na studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na indywidualny rachunek bankowy, wskazany w czasie rejestracji elektronicznej.
  Wycofanie przez kandydata dokumentów rekrutacyjnych nie upoważnia do roszczeń o zwrot wniesionej opłaty.
  W roku akademickim 2018/2019 WPISOWE wynosi 0 zł!
 3. Następnie osobiście składają w siedzibie uczelni komplet wymaganych dokumentów, tj.:
  • ankieta osobowa na obowiazującym druku, dostępnym na stronie internetowej po rejestracji elektronicznej lub w siedzibie uczelni,
  • kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich, potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnego, wraz z suplementem (oryginał dokumentu do wglądu celem poświadczenia za zgodność),
  • zaświadczenie lekarskie o wykonanych badaniach profilaktycznych, wydane przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania z uczelni, określającego czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, występujące w miejscu odbywania studiów oraz o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki we Wszechnicy Świętokrzyskiej (dotyczy kandydatów na kierunek wychowanie fizyczne),
  • 2 fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu, potwierdzajqcego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami (oryginały dokumentów do wglądu).
 4. Osoby przyjęte na studia podpisują z uczelnią umowę o świadczenie usług edukacyjnych.
 5. Warunkiem uruchomienia studiów na danym kierunku i specjalności jest zgłoszenie się minimum 25 kandydatów.
 6. Ważne terminy:
  • rejestracja elektroniczna
   od 16 kwietnia do 24 września 2018 r.
  • składanie kokumentów
   od 7 maja do 27 września 2018 r.
  • w przypadku niewyczerpania limitów miejsc rekrutacja zostanie przedłużona.

Miejsce składania dokumentów

Wszechnica Świętokrzyska

ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego

Pawilon B, pokój 10 (parter)
+48 41 331 73 75
+48 41 331 73 75

Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki

Pawilon B, pokój 9 (parter)
+48 41 331 72 38
+48 41 331 72 38

Rekrutacja

Godziny przyjęć kandydatów:

Poniedziałek – Piątek:
Sobota:

  9.00 - 15.00
10.00 - 14.00 (lipiec – wrzesień)


Dojazd do uczelni

Z okolic dworca PKP i PKS można dojechać autobusami komunikacji miejskiej – linie nr: 34, 46.

Mapa dojazdu do uczelni (zobacz)