Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski
Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

Studia II stopnia


Wydział:
HUMANISTYCZNO-PEDAGOGICZNY (H-P)

Kierunek:

Pedagogika (P)

Wydział:
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TURYSTYKI (WFiT)

Kierunek:

Wychowanie fizyczne (WF)

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na kierunek Wychowanie fizyczne
na rok akademicki 2021/2022.


Przyjęcia na wszystkie kierunki i specjalności studiów II stopnia BEZ EGZAMINÓW, na podstawie kolejności złożenia kompletu wymaganych dokumentów.


Rejestracja elektroniczna nie jest jednoznaczna z uzyskaniem statusu kandydata na studia. Jest to jedynie deklaracja podjęcia studiów. W związku z tym rejestracja nie wiąże się z poniesieniem jakichkolwiek kosztów.


Zasady rekrutacji na studia II stopnia

 1. Kandydaci na studia II stopnia dokonują obowiązkowej rejestracji na stronie internetowej rekrutacja.ws.edu.pl.
 2. Przed złożeniem dokumentów kandydaci na studia II stopnia niestacjonarne wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na indywidualny rachunek bankowy, wskazany w czasie rejestracji elektronicznej.
  Wycofanie przez kandydata dokumentów rekrutacyjnych nie upoważnia do roszczeń o zwrot wniesionej opłaty.
  W roku akademickim 2021/2022 WPISOWE wynosi 0 zł!
 3. Następnie osobiście składają w siedzibie uczelni komplet wymaganych dokumentów, tj.:
  • ankieta osobowa na obowiązującym druku, dostępnym na stronie internetowej po rejestracji elektronicznej lub w siedzibie uczelni,
  • kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich, potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnego, wraz z suplementem (oryginał dokumentu do wglądu celem poświadczenia za zgodność),
  • 2 fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) w tym jedna w wersji elektronicznej,
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu, potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami (oryginały dokumentów do wglądu).
 4. Warunkiem uruchomienia studiów na danym kierunku i specjalności jest zgłoszenie się minimum 25 kandydatów.
 5. Ważne terminy:
  • rejestracja elektroniczna
   od 24 czerwca do 30 września 2021 r.
  • składanie dokumentów
   od 24 czerwca do 30 września 2021 r.
  • w przypadku niewyczerpania limitów miejsc rekrutacja zostanie przedłużona.

Wszechnica Świętokrzyska