Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski
Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

Studia II stopnia (magisterskie)
Wydział:
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO i TURYSTYKI (WFiT)
Kierunek:
WYCHOWANIE FIZYCZNE

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na kierunek Wychowanie fizyczne
na rok akademicki 2020/2021.

Specjalność:

Specjalność nauczycielska (SN)

Forma: niestacjonarne; Profil praktyczny

Specjalność: nauczycielska


Chcesz studiować Wychowanie fizyczne II stopnia,
a nie ukończyłeś w tym zakresie studiów I stopnia
Nie ma problemu przyjdź do Nas!!!

Kandydaci:

Oferta skierowana do absolwentów studiów I stopnia wychowania fizycznego oraz do absolwentów innych kierunków studiów.

Osoby, które ukończyły studia na kierunku innym niż wychowanie fizyczne, w toku studiów II stopnia realizują odpowiednie moduły wyrównawcze.

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).


Charakterystyka kierunku:
Wychowanie fizyczne

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o kulturze fizycznej.

Zna przebieg i uwarunkowania rozwoju fizycznego, psychicznego oraz społecznego dzieci i młodzieży.

Posiada wiedzę o zdrowiu, jego zasobach i czynnikach ryzyka, jak również o procesie edukacji zdrowotnej w szkole.

Wykazuje kreatywność, pozwalającą mu na planowanie i realizację zajęć z zakresu wychowania fizycznego, sportu i rekreacji w szkole, w klubach, stowarzyszeniach sportowych i ośrodkach rekreacyjno-wypoczynkowych.

Potrafi organizować i obsługiwać zawody sportowe, pełniąc m.in. funkcję sędziego.

Nabyte w czasie studiów umiejętności pozwolą na podjęcie zatrudnienia w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach edukacji pozaszkolnej, klubach sportowych, a także w wielu instytucjach zajmujących się szeroko rozumianymi zagadnieniami kultury fizycznej, jak również na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, zgodnej z profilem wykształcenia.

Studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne ukończyli m.in. Piotr Szczepański oraz Marcin Pochwała, zdobywcy V miejsca na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie w 2012 r.

Aktualnie na studiach magisterskich na kierunku wychowanie fizyczne kształci się m.in. Aneta Rydz, akademicka mistrzyni Polski w skoku wzwyż i członkini kadry narodowej w tej dyscyplinie sportu, a jednocześnie tegoroczna laureatka Stypendium Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej „Primus Inter Pares” za dobre wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia w sporcie.Wymagane dokumenty:

 • Obowiązkowa rejestracja elektroniczna na stronie: rekrutacja.ws.edu.pl
 • ankieta osobowa na obowiązującym druku, dostępnym na stronie internetowej po rejestracji elektronicznej lub w siedzibie uczelni,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich, potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnego, wraz z suplementem (oryginał dokumentu do wglądu celem poświadczenia za zgodność),
 • zaświadczenie lekarskie o wykonanych badaniach profilaktycznych, wydane przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania z uczelni, określającego czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, występujące w miejscu odbywania studiów oraz o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki we Wszechnicy Świętokrzyskiej
 • 2 fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) ) w tym jedna w wersji elektronicznej,
 • dowód osobisty lub inny dokument, potwierdzający tożsamość kandydata na studia, do wglądu.

Termin składania dokumentów:
od 24 czerwca do 30 września 2020 r.

Rekrutacja na danym kierunku studiów może zostać przedłużona w przypadku niewypełnienia limitu miejsc.

Warunkiem uruchomienia studiów na danym kierunku i specjalności jest zgłoszenie się minimum 25 kandydatów.

Zjazdy studiów niestacjonarnych:

Zajęcia odbywają się w wyznaczonych terminach, przez trzy dni: piątek, sobota, niedziela.

Terminy płatności rat czesnego:

 • I rata – do 5 września
 • II rata – do 5 listopada
 • III rata – do 5 lutego
 • IV rata – do 5 maja

Pomoc materialna

Na uczelni funkcjonuje system pomocy materialnej dla studentów, którzy mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora,
 • zapomogę.

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium lub zapomogę tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku. W związku z tym jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku. Można natomiast jednocześnie otrzymywać kilka świadczeń pomocy materialnej (np. stypendium socjalne i stypendium rektora dla najlepszych studentów).

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów, kontynuuje naukę na drugim kierunku, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów I stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Student, ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych zobowiązany jest do złożenia odpowiedniego wniosku w kwesturze uczelni w terminie do 30 września danego roku.

Dział kwestury

Pawilon B, pokój 25 (II piętro)

+48 41 331 12 44   wew. 120

Stypendia rektora, zapomogi

Studenci ubiegający się o przyznanie stypendium rektora lub zapomogi składają wnioski we właściwym dziekanacie.

Wnioski o przyznanie stypendium rektora przyjmowane są do 15 października danego roku.

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego

Pawilon B, pokój 10 (parter)
+48 41 331 73 75
+48 41 331 73 75

Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki

Pawilon B, pokój 9 (parter)
+48 41 331 72 38
+48 41 331 72 38

Wsparcie osób niepełnosprawnych

Wszechnica jest w pełni przystosowana do kształcenia osób niepełnosprawnych. Władze uczelni dokładają starań dla stworzenia im odpowiednich warunków. Studenci ze specjalnymi potrzebami mogą liczyć na pomoc zawsze, gdy mają trudności wynikające z określonego rodzaju dysfunkcji.

W tym celu Rektor powołał koordynatora ds. studentów niepełnosprawnych, który jest odpowiedzialny za realizację i organizację form wsparcia dla studentów ze specjalnymi potrzebami, przede wszystkim w zakresie:

 • działań mających na celu podniesienie jakości ich uczestnictwa w procesie kształcenia, już od momentu rekrutacji na studia,
 • monitorowania potrzeb studentów z niepełnosprawnością i udzielania im porad w sprawach związanych z przebiegiem studiów,
 • doraźnej pomocy związanej m.in. z zapewnieniem dostępu do odpowiedniego sprzętu,
 • udzielania informacji o wewnętrznych oraz zewnętrznych możliwościach uzyskania pomocy, w tym finansowej,
 • pomocy w organizacji praktyk zawodowych,
 • włączania studentów niepełnosprawnych do udziału w życiu społeczności akademickiej uczelni itp.
Koordynator ds. studentów niepełnosprawnych:
Wszechnica Świętokrzyska

ul. E. Orzeszkowej 15,  25-435 Kielce
Pawilon B,  pok. 21 (II piętro)

+48 41 331 12 44   wew. 116

Wszechnica Świętokrzyska

Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki

Pawilon B, pokój 9 (parter)
+48 41 331 72 38
+48 41 331 72 38

Rekrutacja

Godziny przyjęć kandydatów:

Poniedziałek – Piątek:

  9.00 - 15.00


Dojazd do uczelni

Z okolic dworca PKP i PKS można dojechać autobusami komunikacji miejskiej – linie nr: 34, 46.

Mapa dojazdu do uczelni (zobacz)