Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski
Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

Studia II stopnia (magisterskie)
Wydział:
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO i TURYSTYKI (WFiT)
Kierunek:
WYCHOWANIE FIZYCZNE

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na kierunek Wychowanie fizyczne
na rok akademicki 2021/2022.

Specjalność:

Specjalność nauczycielska (SN)

Forma: niestacjonarne; Profil praktyczny

Specjalność: nauczycielska


Chcesz studiować Wychowanie fizyczne II stopnia,
a nie ukończyłeś w tym zakresie studiów I stopnia
Nie ma problemu przyjdź do Nas!!!

Kandydaci:

Oferta skierowana do absolwentów studiów I stopnia wychowania fizycznego oraz do absolwentów innych kierunków studiów.

Osoby, które ukończyły studia na kierunku innym niż wychowanie fizyczne, w toku studiów II stopnia realizują odpowiednie moduły wyrównawcze.

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).


Charakterystyka kierunku:
Wychowanie fizyczne

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o kulturze fizycznej.

Zna przebieg i uwarunkowania rozwoju fizycznego, psychicznego oraz społecznego dzieci i młodzieży.

Posiada wiedzę o zdrowiu, jego zasobach i czynnikach ryzyka, jak również o procesie edukacji zdrowotnej w szkole.

Wykazuje kreatywność, pozwalającą mu na planowanie i realizację zajęć z zakresu wychowania fizycznego, sportu i rekreacji w szkole, w klubach, stowarzyszeniach sportowych i ośrodkach rekreacyjno-wypoczynkowych.

Potrafi organizować i obsługiwać zawody sportowe, pełniąc m.in. funkcję sędziego.

Nabyte w czasie studiów umiejętności pozwolą na podjęcie zatrudnienia w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach edukacji pozaszkolnej, klubach sportowych, a także w wielu instytucjach zajmujących się szeroko rozumianymi zagadnieniami kultury fizycznej, jak również na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, zgodnej z profilem wykształcenia.

Studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne ukończyli m.in. Piotr Szczepański oraz Marcin Pochwała, zdobywcy V miejsca na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie w 2012 r.

Aktualnie na studiach magisterskich na kierunku wychowanie fizyczne kształci się m.in. Aneta Rydz, akademicka mistrzyni Polski w skoku wzwyż i członkini kadry narodowej w tej dyscyplinie sportu, a jednocześnie tegoroczna laureatka Stypendium Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej „Primus Inter Pares” za dobre wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia w sporcie.Wymagane dokumenty:

  • Obowiązkowa rejestracja elektroniczna na stronie: rekrutacja.ws.edu.pl
  • ankieta osobowa na obowiązującym druku, dostępnym na stronie internetowej po rejestracji elektronicznej lub w siedzibie uczelni,
  • kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich, potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnego, wraz z suplementem (oryginał dokumentu do wglądu celem poświadczenia za zgodność),
  • zaświadczenie lekarskie o wykonanych badaniach profilaktycznych, wydane przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania z uczelni, określającego czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, występujące w miejscu odbywania studiów oraz o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki we Wszechnicy Świętokrzyskiej
  • 2 fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) ) w tym jedna w wersji elektronicznej,
  • dowód osobisty lub inny dokument, potwierdzający tożsamość kandydata na studia, do wglądu.

Termin składania dokumentów:
od 24 czerwca do 30 września 2021 r.

Rekrutacja na danym kierunku studiów może zostać przedłużona w przypadku niewypełnienia limitu miejsc.

Warunkiem uruchomienia studiów na danym kierunku i specjalności jest zgłoszenie się minimum 25 kandydatów.

Zjazdy studiów niestacjonarnych:

Zajęcia odbywają się w wyznaczonych terminach, przez trzy dni: piątek, sobota, niedziela.