Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski

Najlepsze studia na Wszechnicy

studia magisterskie

Pedagogika

studia magisterskie

Zaufało nam ponad 27 000 studentów

studia magisterskie

Studia II stopnia

studia magisterskie

Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

Studia II stopnia (magisterskie)
Wydział:
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO i TURYSTYKI (WFiT)
Kierunek:
WYCHOWANIE FIZYCZNE

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na kierunek Wychowanie fizyczne
na rok akademicki 2021/2022.

Specjalność:

Specjalność nauczycielska (SN)

Forma: niestacjonarne; Profil praktyczny

Specjalność: nauczycielska


Chcesz studiować Wychowanie fizyczne II stopnia,
a nie ukończyłeś w tym zakresie studiów I stopnia
Nie ma problemu przyjdź do Nas!!!

Kandydaci:

Oferta skierowana do absolwentów studiów I stopnia wychowania fizycznego oraz do absolwentów innych kierunków studiów.

Osoby, które ukończyły studia na kierunku innym niż wychowanie fizyczne, w toku studiów II stopnia realizują odpowiednie moduły wyrównawcze.

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).


Charakterystyka kierunku:
Wychowanie fizyczne

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o kulturze fizycznej.

Zna przebieg i uwarunkowania rozwoju fizycznego, psychicznego oraz społecznego dzieci i młodzieży.

Posiada wiedzę o zdrowiu, jego zasobach i czynnikach ryzyka, jak również o procesie edukacji zdrowotnej w szkole.

Wykazuje kreatywność, pozwalającą mu na planowanie i realizację zajęć z zakresu wychowania fizycznego, sportu i rekreacji w szkole, w klubach, stowarzyszeniach sportowych i ośrodkach rekreacyjno-wypoczynkowych.

Potrafi organizować i obsługiwać zawody sportowe, pełniąc m.in. funkcję sędziego.

Nabyte w czasie studiów umiejętności pozwolą na podjęcie zatrudnienia w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach edukacji pozaszkolnej, klubach sportowych, a także w wielu instytucjach zajmujących się szeroko rozumianymi zagadnieniami kultury fizycznej, jak również na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, zgodnej z profilem wykształcenia.

Studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne ukończyli m.in. Piotr Szczepański oraz Marcin Pochwała, zdobywcy V miejsca na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie w 2012 r.

Aktualnie na studiach magisterskich na kierunku wychowanie fizyczne kształci się m.in. Aneta Rydz, akademicka mistrzyni Polski w skoku wzwyż i członkini kadry narodowej w tej dyscyplinie sportu, a jednocześnie tegoroczna laureatka Stypendium Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej „Primus Inter Pares” za dobre wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia w sporcie.Wymagane dokumenty:

  • Obowiązkowa rejestracja elektroniczna na stronie: rekrutacja.ws.edu.pl
  • ankieta osobowa na obowiązującym druku, dostępnym na stronie internetowej po rejestracji elektronicznej lub w siedzibie uczelni,
  • kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich, potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnego, wraz z suplementem (oryginał dokumentu do wglądu celem poświadczenia za zgodność),
  • zaświadczenie lekarskie o wykonanych badaniach profilaktycznych, wydane przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania z uczelni, określającego czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, występujące w miejscu odbywania studiów oraz o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki we Wszechnicy Świętokrzyskiej
  • 2 fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) ) w tym jedna w wersji elektronicznej,
  • dowód osobisty lub inny dokument, potwierdzający tożsamość kandydata na studia, do wglądu.

Termin składania dokumentów:
od 24 czerwca do 30 września 2021 r.

Rekrutacja na danym kierunku studiów może zostać przedłużona w przypadku niewypełnienia limitu miejsc.

Warunkiem uruchomienia studiów na danym kierunku i specjalności jest zgłoszenie się minimum 25 kandydatów.

Zjazdy studiów niestacjonarnych:

Zajęcia odbywają się w wyznaczonych terminach, przez trzy dni: piątek, sobota, niedziela.