Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider
Menu
Dostosowanie budynków oraz wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych
Wypożyczalnia sprzętu
Zadania koordynatora ds. osób niepełnosprawnych
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
Wyciąg z regulaminu studiów
Dokumenty do pobrania

Zadania koordynatora ds. osób niepełnosprawnych:


 1. Pomoc kandydatom na studia będącym osobami niepełnosprawnymi podczas procesu rekrutacji na studia,
 2. Podejmowanie działań mających na celu podniesienie jakości uczestniczenia w procesie kształcenia studentów z niepełnosprawnością,
 3. monitorowanie potrzeb i liczby studentów z  niepełnosprawnością i udzielanie im porad we wszystkich sprawach związanych z przebiegiem studiów,
 4. pomoc doraźna w zakresie rozwiązywania problemów niepełnosprawnych studentów,
 5. zapewnianie w miarę możliwości dostępu do odpowiedniego sprzętu studentom z niepełnosprawnością,
 6. informowanie o wewnętrznych oraz zewnętrznych możliwościach uzyskania pomocy, w tym finansowej,
 7. udzielanie pomocy studentom niepełnosprawnym w organizacji praktyk zawodowych,
 8. udzielanie wsparcia pracownikom administracyjnym i dydaktycznym, pracującymi ze studentami z niepełnosprawnością,
 9. organizowanie i udział w konferencjach warsztatach, seminariach poświęconych problematyce niepełnosprawności,
 10. aktywizacja studentów niepełnosprawnych poprzez zachęcanie ich do udziału w życiu społeczności akademickiej uczelni,
 11. udział w pracach Uczelnianej komisji ds. dofinansowania zadań związanych z kształceniem studentów niepełnosprawnych, w szczególności w zakresie określania potrzeb związanych ze studiowaniem osób niepełnosprawnych
 12. promowanie uczelni jako instytucji przyjaznej osobom z  niepełnosprawnością, w szczególności wśród potencjalnych kandydatów na studia (m.in. poprzez informowanie o możliwościach i warunkach studiowania w uczelni osób z niepełnosprawnością),
 13. działania na rzecz integracji studentów z niepełnosprawnością w środowisku akademickim poprzez organizację różnego rodzaju spotkań, również z potencjalnymi pracodawcami, doradcami zawodowymi itp.
 14. współpraca z samorządami i organizacjami zewnętrznymi o podobnym profilu w zakresie działań na rzecz studentów z niepełnosprawnością,
 15. przygotowanie i aktualizowanie informacji zamieszczanych na stronie internetowej uczelni, dotyczących praw i form wsparcia studentów z niepełnosprawnością, terminów dyżurów koordynatora itd.
 16. reprezentowanie interesów studentów niepełnosprawnych przed organami uczelni,
 17. przedkładanie Rektorowi corocznego sprawozdania z podejmowanych działań w terminie do dnia 30 września.

Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2017 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: