Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski
Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

STUDIA PODYPLOMOWE

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Forma: niestacjonarne

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na te studia podyplomowe, na rok akademicki 2021/2022.


Kandydaci

Studia dla absolwentów studiów wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela (uzyskane w ramach studiów wyższych lub podyplomowych, bądź w formie kursu kwalifikacyjnego w zakresie przygotowania pedagogicznego).

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).

Uzyskiwane kwalifikacje:

W trakcie studiów słuchacze zdobywają wiedzę przedmiotową i metodyczną z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Po zakończonym cyklu kształcenia, obejmującym również praktyki zawodowe, absolwenci nabywają kwalifikacje do pracy w zakresie edukacji wczesnoszkolnej (w klasach I-III szkoły podstawowej) oraz w przedszkolu, a także żłobkach i klubach dziecięcych. Warunkiem zaliczenia studiów jest przygotowanie pracy końcowej.

Czas trwania:

3 semestry (580 godz., w tym 180 godz. praktyki pedagogicznej w klasach I-III oraz w przedszkolu). Słuchacz może uzyskać zaliczenie praktyki, o ile jest zatrudniony na stanowisku zgodnym z zakresem merytorycznym studiów podyplomowych.

Uzyskiwany dokument

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Miejsce składania dokumentów

Wszechnica Świętokrzyska

ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Informacje na temat studiów podyplomowych i kursów:

Pawilon B, pokój 08
poniedziałek – piątek w godz. 8.00-14.30
+48 41 331 12 44   w. 138
lub
+48 796 680 578 (w godz. 8.00–14.30)
+48 41 331 92 92