Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski
Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

Studia I stopnia (licencjackie)
Wydział:
WYCHOWANIA FIZYCZNEGI i TURYSTYKI (WFiT)
Kierunek:
WYCHOWANIE FIZYCZNE

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na kierunek, Wychowanie fizyczne na rok akademicki 2021/2022.

Specjalność:

Specjalność nauczycielska (SN)

Forma: stacjonarne i niestacjonarne; Profil: praktyczny

Specjalność: nauczycielska


Charakterystyka kierunku:
Wychowanie fizyczne

Absolwent nabywa uprawnienia do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego na poziomie edukacyjnym: przedszkola i szkoły podstawowej. Jest też przygotowany do pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym, a także samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi oraz urodzie. Miejscem zatrudnienia absolwenta wychowania fizycznego mogą być również placówki edukacji pozaszkolnej, organizacje sportowe i placówki o charakterze sportowym oraz turystyczno-rekreacyjnym.

Studia na wychowaniu fizycznym we Wszechnicy ukończyło wielu utytułowanych sportowców, odnoszących sukcesy na prestiżowych zawodach sportowych, m.in. kolarze górscy: Anna Szafraniec, Marcin Karczyński czy Marek Konwa, piłkarze ręczni: m.in. Mariusz Jurasik, Mateusz Jachlewski, Patryk Kuchczyński. Niedawnymi absolwentami tego kierunku są również kajakarze górscy Grzegorz Hedwig Maciej Okręglak, uczestnicy Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 r. Wychowanie fizyczne studiował też zmarły tragicznie czterokrotny olimpijczyk Marek Galiński.

Na stronie internetowej uczelni pod adresem www.ws.edu.pl znajduje się galeria utytułowanych sportowców, cenionych tancerzy czy znanych polityków, którzy studiują lub studiowali we Wszechnicy.

Absolwenci wychowania fizycznego studiów licencjackich mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia w zakresie wychowania fizycznego, a także na kierunku pedagogika w naszej uczelni.


Pomoc materialna

Na uczelni funkcjonuje system pomocy materialnej dla studentów, którzy mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium rektora,
  • zapomogę.

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium lub zapomogę tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku. W związku z tym jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku. Można natomiast jednocześnie otrzymywać kilka świadczeń pomocy materialnej (np. stypendium socjalne i stypendium rektora dla najlepszych studentów).

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów, kontynuuje naukę na drugim kierunku, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów I stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Student, ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych zobowiązany jest do złożenia odpowiedniego wniosku w kwesturze uczelni w terminie do 30 września danego roku.

Dział kwestury

Pawilon B, pokój 10 (parter)

+48 41 331 12 44   wew. 120

Stypendia rektora, zapomogi

Studenci ubiegający się o przyznanie stypendium rektora lub zapomogi składają wnioski we właściwym dziekanacie.

Wnioski o przyznanie stypendium rektora przyjmowane są do 15 października danego roku.