Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018

Kursy i szkolenia

Kurs wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży


Kandydaci:

Kurs przeznaczony dla osób, które ukończyły 18 lat i posiadają wykształcenie minimum średnie.

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).

Charakterystyka kursu:

Program kursu, zgodny jest z wytycznymi wskazanymi Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. 1997 nr 12 poz. 67 z późn. zm.), ujęto w kilku blokach tematycznych, dotyczących zagadnień związanych z obowiązkami wychowawcy grupy, zajęć ruchowych, turystycznych, artystycznych, a także zagadnień z zakresu przepisów określających warunki wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zdobyte podczas kursu uprawnienia nadawane są bezterminowo.

Czas trwania:

36 godzin

Otrzymywany dokument:

Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia kursu dokształcającego.

Wymagane dokumenty

  • ankieta osobowa na obowiązującym druku, dostępnym w siedzibie uczelni,
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie lub kwalifikacje (oryginały dokumentów do wglądu),
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata będącego cudzoziemcem (oryginały dokumentów do wglądu).

Koszt kursu:

150 zł za cały cykl kształcenia


Opłaty należy przekazywać na rachunek bankowy:

BGŻ SA O/KIELCE  71  2030  0045  1110  0000  0027  6150

Uczelnia nie pobiera opłaty rekrutacyjnej i wpisowego na kursy dokształcające i szkolenia

Miejsce składania dokumentów

Wszechnica Świętokrzyska

ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce

Międzywydziałowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
Informacje na temat studiów podyplomowych i kursów:

Pawilon B, pokój 2 (parter)
poniedziałek – piątek w godz. 9.00-15.00

+48 41 331 12 44 wew. 138
+48 796 680 578 (w godz. 8.00–15.30)
+48 41 331 92 92

Rekrutacja

Godziny przyjęć kandydatów:

Poniedziałek – Piątek:
Sobota:

  9.00 - 15.00
10.00 - 14.00 (lipiec – wrzesień)


Dojazd do uczelni

Z okolic dworca PKP i PKS można dojechać autobusami komunikacji miejskiej – linie nr: 34, 46, 114.

Mapa dojazdu do uczelni (zobacz)