Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019

Kursy i szkolenia

Kurs dokształcający:
Pierwsza pomoc przedmedyczna


Kandydaci:

Kurs kierowany jest do osób, które chcą nabyć wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności niezbędne do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).

Charakterystyka kursu:

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do właściwego udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia pierwszej pomocy przedmedycznej.

Uczestnicy zdobędą niezbędne przygotowanie teoretyczne oraz umiejętności praktyczne, dotyczące m.in.:

  • rozpoznania i oceny zagrożenia na miejscu wypadku;
  • właściwej organizacji i metod udzielania pierwszej pomocy (standard BLS);
  • samodzielnego wezwania na miejsce zdarzenia wykwalifikowanej pomocy medycznej.

Czas trwania:

8 godzin

Otrzymywany dokument:

Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia kursu dokształcającego.

Wymagane dokumenty

  • ankieta osobowa na obowiązującym druku, dostępnym w siedzibie uczelni,
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie lub kwalifikacje (oryginały dokumentów do wglądu),
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata będącego cudzoziemcem (oryginały dokumentów do wglądu).

Koszt kursu:

130 zł

Opłaty należy przekazywać na rachunek bankowy:

BGŻ SA O/KIELCE  71  2030  0045  1110  0000  0027  6150

Uczelnia nie pobiera opłaty rekrutacyjnej i wpisowego na kursy dokształcające i szkolenia

Miejsce składania dokumentów

Wszechnica Świętokrzyska

ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce

Międzywydziałowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
Informacje na temat studiów podyplomowych i kursów:

Pawilon B, pokój 2 (parter)
poniedziałek – piątek w godz. 9.00-15.00

+48 41 331 12 44 wew. 138
+48 796 680 578 (w godz. 8.00–15.30)
+48 41 331 92 92

Rekrutacja

Godziny przyjęć kandydatów:

Poniedziałek – Piątek:
Sobota:

  9.00 - 15.00
10.00 - 14.00 (lipiec – wrzesień)


Dojazd do uczelni

Z okolic dworca PKP i PKS można dojechać autobusami komunikacji miejskiej – linie nr: 34, 46.

Mapa dojazdu do uczelni (zobacz)