Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Godło Polski
Bootstrap Slider

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019

Uczelnia w bierzącym roku akademickim
nie prowadzi naboru na to szkolenie

Kursy i szkolenia

Kurs kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży


Kandydaci:

Oferta dla osób posiadających przygotowanie do pracy pedagogicznej: nauczycieli, pedagogów, instruktorów sportowych, jak również instruktorów harcerskich.

Kryteria przyjęć:

Przyjęcia bez egzaminu (decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów).

Charakterystyka kursu:

Program kursu oparty jest na wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. 1997 nr 12 poz. 67 z późn. zm.) i obejmuje zagadnienia dotyczące m.in. planowania pracy wychowawczej, organizacji pracy placówki wypoczynku, a także zakresu kompetencji i obowiązków jej kierownika oraz blok przedmiotów związanych z problematyką bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników wypoczynku.

Zdobyte uprawnienia nadawane są bezterminowo.

Czas trwania:

26 godzin

Otrzymywany dokument:

Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia kursu dokształcającego.

Wymagane dokumenty

  • ankieta osobowa na obowiązującym druku, dostępnym w siedzibie uczelni,
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie lub kwalifikacje (oryginały dokumentów do wglądu),
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata będącego cudzoziemcem (oryginały dokumentów do wglądu).

Koszt kursu:

150 zł


Opłaty należy przekazywać na rachunek bankowy:

BGŻ SA O/KIELCE  71  2030  0045  1110  0000  0027  6150

Uczelnia nie pobiera opłaty rekrutacyjnej i wpisowego na kursy dokształcające i szkolenia

Miejsce składania dokumentów

Wszechnica Świętokrzyska

ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce

Międzywydziałowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
Informacje na temat studiów podyplomowych i kursów:

Pawilon B, pokój 2 (parter)
poniedziałek – piątek w godz. 9.00-15.00

+48 41 331 12 44 wew. 138
+48 796 680 578 (w godz. 8.00–15.30)
+48 41 331 92 92

Rekrutacja

Godziny przyjęć kandydatów:

Poniedziałek – Piątek:
Sobota:

  9.00 - 15.00
10.00 - 14.00 (lipiec – wrzesień)


Dojazd do uczelni

Z okolic dworca PKP i PKS można dojechać autobusami komunikacji miejskiej – linie nr: 34, 46.

Mapa dojazdu do uczelni (zobacz)